امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جلسه انجمن اولیاء و مربیان مدرسه ساعت 15 با تلاوت چند از کلام ا... مجید و بخش سرود جمهوری اسلامی شروع گردید.   اردشیر خاکریزی  مدیر مدرسه ضمن تشکر از حضور اولیاء  گزارشی از فعا لیت های انجام شده  در سال تحصیلی گذشته را به اطلاع اولیاء رساند وبرنامه های سالتحصیلی جدید را تشریح نمود در پایان رای گیری انجام گرفت و افراد ذیل جهت انجمن اولیاء انتخاب گردیدند.

1-  2- 3- 4-  5-  6-  7-  8-