امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسلم حقانی نژاد رتبه اول حفظ قرآن

سجاد ملاشاهی رتبه اول مفاهیم قرآن

حسن علی تاجگی رتبه اول رشته اذان

پوریا پور شهابی رتبه اول رشته نهج البلاغه

محمد حیدری رتبه اول انشاء نماز