امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اعضای شورای مدرسه در روز دوشنبه مورخ 91/9/5 در دفتر مدرسه با حضور مدیر مدرسه در زمینه بهداشت و برقراری نظم و مسائل آموزشی مدرسه گفتگو کردن