انجمن اولیا و مربیان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 97-96

با حضور معاونت محترم پرورشی شهرستان زابل جناب آقای احمد سندگل

و

معاونت محترم آموزش شهرستان زابل جناب آقای محمدرضا رضوانی

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جلسه عمومی اولیاء و دبیران راهنمایی نمونه امام حسن مجتبی (ع) روز چهارشنبه مورخ 93/8/14 در محل نماز خانه برگزار شد.در این جلسه که با حضور اکثریت اولیای دانش آموزان برگزار شد، آقای خاکریزی مدیر مدرسه ضمن سخنان خود به نقش تعیین کننده والدین در امر آموزش و پرورش دانش آموزان تاکید کردند و با اشاره  پیگیری آموزشی اولیاء در ساعات آموزشی از طریق اولیای مدرسه ، خواستار همکاری بیشتر اولیاء با مدرسه در زمینه های مختلف شدند.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اعضا انجمن اولیا و مربیان

مشخصات اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان به تفکیک سمت:

1- احمد بدیع تابان                      نماینده منتخب اولیاء

2- منصور روشنگر                       نماینده منتخب اولیاء

3- محسن معیری نیا                  نماینده منتخب اولیاء

4- محمد رضا خدری                   نماینده منتخب اولیاء

5- محمد زاهدی                       نماینده منتخب اولیاء

6- موسی بهلولی                    نماینده منتخب اولیاء

7- بنیاد نوری                           نماینده منتخب اولیاء

8- حسین مشایخی                 نماینده منتخب اولیاء

مدرسه مهم ترين نهاد اجتماعي ، تربيتي وآموزشي ، و اصلي ترين ركن تعليم وتربيت است كه به منظور تربيت صحيح دانش آموزان درابعاد ديني ، اخلافي ، علمي ، آموزشي ، اجتماعي و كشف استعدادها وهدايت و رشد متوازن روحي و معنوي و جسماني آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسيس و اداره مي شود. اين نهاد با همكاري كليه ي كاركنان و با مشاركت دانش آموزان و اولياي آنان زير نظر مدير مدرسه اداره مي شود.

اركان مدرسه

1- مدير مدرسه

2- شوراي مدرسه

3- انجمن اوليا ومربيان

4- شوراي معلمان

5- شوراي دانش آموزان

انجمن اوليا ومربيان

انجمن اوليا ومربيان هر مدرسه هيأت منتخبي است از اولياي دانش آموزان و مربيان همان مدرسه كه با تفاهم و صميميت م به منظور تقويت همكاري و مشاركت اولياي دانش آموزان جهت كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظيفه مي نمايد.

الف – ترتيب اعضا

1- مدير مدرسه

2- يكي از معاونين و انتخاب مدير

3- نماينده ي شوراي معلمان

4- معاون پرورشي يا يكي ازمربيان امور تربيتي ، و در صورت نبود مربي ، يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5- برگزيدگان اولياي دانش آموزان

تبصره ي1:تعداد اولياي دانش آمو زان و نحوي انتخاب آنان جهت عضويت درانجمن و چگونگي وزمان تشكيل جلسات برابرماده ي

19 آيين نامه ي انجمن مركزي اوليا ومربيان خواهد بود. ( دربند 20 شرح وظايف ، به آن اشاره شده است .)

تبصره ي 2 : درصورت لزوم ، مدير مدرسه مي تواند ازنماينده ي شوراي دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذي ربط و صاحب نظر براي شركت درجلسات انجمن دعوت كند.

ب- شرح وظايف انجمن اوليا و مربيان آموزشگاه

1-تأمين مشاركت فكري ، فرهنگي ، عاطفي وآموزشي اوليا وتقويت ، هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه ومدرسه

2-جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه ي پيش نهادهاي لازم به مدير مدرسه

3-مشاوره و برنامه ريزي درجهت  تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

4-همكاري و مشاركت با شوراي معلمان دربرگزاري كلاس هاي فوق برنامه

5-برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده

6- همكاري و مشاركت بامدير مدرسه دراجراي فعاليت هاي پرورشي ، برگزاري اردوهاي دانش آموزي و بازديد از مراكز علمي ،

آموزشي وفرهنگي

7- تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خير ومؤسسات خيريه درتأمين امكانات مورد

نياز و بهبود اداره ي امور مدرسه

8- تهيه ي برنامه ي بهداشتي و پزشكي با مشاوره ي افراد آگاه ، و كمك به مراقبان بهداشت ونظارت براجراي آن درمدرسه

9- همكاري م مشاركت درباره ي چگونگي قدرداني از كاركنان ، اولياي دانش آموزان و اعضاي شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط ومقررات مربوطه

10- برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان

11- نظارت برچگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

12- تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه ، رئيس انجمن ونماينده ي شوراي معلمان دراولين جلسه ي انجمن

13- مشاركت دراجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان در هنرستان ها

14- نظارت برنحوي هزينه ي وجوه حاصل از كمك هاي مردمي ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ي دانش آموزان وكمك هاي شوراهاي آموزش  وپرورش از طريق شوراي مالي و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه

15- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت وبرگشت

16- انتخاب نماينده براي شركت در شواري مدرسه

هم چنين براساس موارد آيين نامه ي انجمن اوليا ومربيان واحدهاي آموزشي ، وظايف زير نيز بر عهده ي انجمن اوليا ومربيان مدرسه مي باشد :

ماده ي 16– مدير مدرسه موظف است حداكثرتا اخرمهرماه هرسال ( پايان هفته پيوند ) از تمام اولياي دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشكيل جلسه ي عمومي اوليا ، با استفاده از آگاهي هاي خود مخصوصاً  محتواي كتاب آشنايي با انجمن اوليا ومربيان ؛ لزوم تشكيل ، فوايد و وظايف انجمن امده است براي آنان تشريح كند.

ماده ي 19 – تعداد اعضاي اولياي منتخب براي عضويت درانجمن مدرسه برمبناي زير تعيين مي شود:

1- درمدارسي كه عده ي دانش آموزان آن ها كم تر از 300 نفرباشد، عده ي اولياي منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود كه چهار نفر عضو اصلي و 3 نفربقيه عضو علي البدل هستند.

2- در مدارسي كه عده ي دانش آموزان آن ها بيش از 300 نفرباشد، به ازاي هر 100 نفردانش آموز اضافي يك نفراز  اوليا بر تعداد اعضاي اصلي افزوده مي شود . ولي عده ي اعضاي علي البدل هم چنان 3 نفرخواهد بود.

ماده ي 20- مدت زمان كار انجمن اوليا ومربيان هر مدرسه يك تحصيلي است ودر مهرماه هرسال انتخابات بايد تجديد شود . اعضاي انجمن سال گذشته در صورت برخورداري از شرايط انتخاب مي توانند دوباره خود را براي عضويت در انجمن نامزد كنند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

جلسه انجمن اولیاء و مربیان مدرسه ساعت 15 با تلاوت چند از کلام ا... مجید و بخش سرود جمهوری اسلامی شروع گردید.   اردشیر خاکریزی  مدیر مدرسه ضمن تشکر از حضور اولیاء  گزارشی از فعا لیت های انجام شده  در سال تحصیلی گذشته را به اطلاع اولیاء رساند وبرنامه های سالتحصیلی جدید را تشریح نمود در پایان رای گیری انجام گرفت و افراد ذیل جهت انجمن اولیاء انتخاب گردیدند.

1-  2- 3- 4-  5-  6-  7-  8-